ÅKERVIOLEN CIRKULATION


För Trafikkontoret i Göteborg har Utetjänst i den hårt belastade korsningen Toltorpsgatan-Dr Allards gata uppfört en ny cirkulationsplats med två nya permanenta busshållplatser,            här har vi fått förtroendet att  detaljprojektera höjdsättningen av färdig väg för att minimera fräsning och tonjustering och därmed minskat störningen för trafikanterna.

Vi har sprängt och schaktat för breddning av körbana, lagt nya dagvattenledningar och satt nya RB-brunnar, granitkantsten och storgatsten, anlagt gång och cykelbana                         och ny belysning.