MARCONI CIRKULATION


För Trafikkontoret i Göteborg har Utetjänst väster om Marconimotet utfört ny cirkulation för att öka kommunikationen i området i samband med uppförande av ny matvarubutik.

Omläggning av teleledningar, nya dagvattenledningar och RB-brunnar, breddning av körbana, satt granitkantsten och storgatsten, ny gång och cykelbana, ny belysning och utläggning av färdigt gräs.